Kozyavkin International Rehabilitation Center

Ukraine, Lviv
79019, Lviv, Chornovola Ave, 45-A, 2nd pavilion

+38 (032) 231 75 05
http://www.elita.ua/